1. Zaskarżenie bezczynności
2.
Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie/dopuszczenie do postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby
3. Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej

Zaskarżenie bezczynności

WZÓR
(ściągnij w pliku .doc )

Łomianki, dnia ....

Nadawca ...

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Warszawie

za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

 Na podstawie art. 237 § 1, art. 37 § 1 i 2, art. 246 § 1 w zw. z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) zaskarżam bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki w zakresie odpowiedzi na wniosek złożony w Urzędzie Miasta (w placówce Poczty Polskiej) w dniu .....

W dniu .... upłynął miesięczny termin załatwienia wniosku, do dnia dzisiejszego nie uzyskałem informacji o sposobie załatwienia sprawy, jak również o przyczynie zwłoki.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyjaśnienie przyczyny zwłoki, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy oraz ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.

 

WNIOSEK ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
o wszczęcie/dopuszczenie do postępowania
w sprawie dotyczącej innej osoby

(brak formalnego przystąpienia do postępowania organizacji społecznej -  jak pokazuje sprzeczna z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego praktyka naszego urzędu - powoduje pozostawienie ich wniosków bez rozpoznania)

Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1)  wszczęcia postępowania,
2)  dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu.

Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (składa się je za pośrednictwem UMiG).

Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.

Więcej na ten temat:
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) 

WZÓR
wniosku organizacji społecznej
(ściągnij w pliku .doc )

Łomianki, dnia ........

Nazwa organizacji

Pan
Łucjan Sokołowski
Burmistrz Miasta i Gminy
Łomianki
ul. Warszawska 115
Łomianki

dot. sprawy ....

Wniosek

1) o wszczęcie postępowania w sprawie .....

2) o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie .....

1) Na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie ...
2) Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. wnoszę o dopuszczenie stowarzyszenia pod nazwą ... do udziału w postępowaniu w sprawie ...

Uzasadnienie
.......

                                                                                                                  Podpis uprawnionej osoby

Załączniki:
1) odpis z rejestru stowarzyszeń
2) statut stowarzyszenia
3) kserokopia uchwały walnego zebrania
4) pełnomocnictwo
 

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

Konstytucja RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (rady gminy, burmistrza).

W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej,  od osoby korzystającej z tego prawa nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego (w Nowym Dworze Mazowieckim) o udostępnienie takiej informacji.

Więcej na ten temat:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
 

WZÓR
wniosku o udostępnienie informacji publicznej
(ściągnij w pliku .doc )

 Łomianki, dnia .....     

Nadawca

Pan
Łucjan Sokołowski
Burmistrz
Miasta i Gminy Łomianki
ul. Warszawska115
Łomianki

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznejNa podstawie art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)  zwracam się z prośbą o udostępnienie kserokopii ....
 

 

                                                                                                    Podpis